COVID-19 pandemien vendte op og ned på det boligsociale arbejde, og en af nye arbejdsopgaver, der opstod i 2020 var at støtte op omkring information om og forebyggelse af virussen. En betydelig del af det arbejde har bestået af at samarbejde med Albertslund Kommune og de fire boligområder i helhedsplanen om at få mobile COVID-19 testcentre på besøg.

Initiativet startede hos Albertslund Kommune, der gerne ville have den mobile testenhed fra Region Hovedstaden til byen, da man lå højt på listen over kommuner med flest incidenttal, og de nærmeste faste COVID-19 testcentre lå i Ballerup og Hvidovre. De ville gerne opfordre flere borgere til at blive testet, og lokale testcentre var et naturligt første skridt i denne strategi.

Albertslund Kommune skulle selv finde lokaler, der kunne anvendes til formålet. Så kontaktede de os i Albertslund Boligsociale Center. Vi faciliterede kontakten til afdelingsbestyrelserne i BloklandHedemarkenAlbertslund Nord og Kanalens Kvarter, og der blev siden slut august etableret mobile COVID-19 testcentre på skift i de fire almene boligområder.

I de mobile testcentre er der ingen tidsbestilling, og alle var velkomne. Borgerne skulle blot have deres sundhedskort med (eller kunne huske deres CPR-nummer) og stille sig i kø. Til at starte med var aldersgrænsen 12 år, men den blev senere rykket ned til 2. Testcentret var i et boligområde alt imellem 1-5 dage ad gangen. De havde åbent mellem kl. 10-16, men køen lukkede kl. 15.30, så testpersonalet kunne nå at få de sidste igennem inden lukketid. Sidenhen har vi også prøvet med aftentider.

Vi har siden august været med til at koordinere og afvikle de mobile testcentres besøg i boligområderne, og vi vil gerne dele ud af vores erfaringer, så det kan inspirere og hjælpe andre i disse tider.

Hvorfor de almene boligområder?

I Albertslund Kommune er 61% af boligmassen almene boliger. En stor andel af dem er etagebyggerier, hvor mange mennesker deler bolig og opgang. Med 41,9 kvadratmeter pr. person i gennemsnit er Albertslund en af de kommuner i landet, hvor borgerne bor tættest. Forskning viser, at der er en stærk sammenhæng mellem høje smittetal og antal kvadratmeter, folk bor på. Borgerne, der bor i etagebyggerier, er derfor mere udsatte over for smitteudbrud.

Så selv om der ingen smitteudbrud var i de almene boligområder i august, så var det en del af Albertslund Kommunes teststrategi at komme ud i de almene boligområder, og på den måde gøre COVID-19 test lettilgængelig for borgerne, der bor der. De mobile testcentre blev set som en forebyggende indsats, da der kunne hjælpe med tidligt at opspore og stoppe smitten i etagebyggerierne.

Hertil kommer, at mange beboere arbejder i servicefag og sundhedsfag, der ikke kan arbejde hjemmefra, men skal holde samfundet i gang. Som kassedame, buschauffør eller sundhedspersonale er man selvsagt mere udsat for smitte end de medarbejdere, der er hjemsendt.

Endelig er Albertslund en kommune, hvor sundhedsprofilen ikke kun er udfordret under COVID-19. Albertslund ligger i kommunesocialgruppe 4, hvilket betyder, at der er en høj andel af beboere med kort uddannelse, lav indkomst og uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Flere forskellige undersøgelser peger på, at disse borgere har markant ringere sundhed, helbred og livskvalitet end befolkningen generelt. De fire almene boligområder, som er med i Albertslund Boligsociale Center, er de statistisk mest udsatte boligområder i Albertslund på disse samme parametre, og det gav derfor mening at lave en fokuseret indsats med mobile testcentre her.

Koordinering og planlægning

Samarbejdet omkring de mobile testcentre var ikke en del af et formelt eller etableret COVID-19- beredskab. Det opstod ud af et eksisterende netværk mellem kommunen, ABC og de fire boligområder, da vi har samarbejdet om boligsociale helhedsplaner i mange år. Netværket kunne aktiveres hurtigt, fordi der var et allerede eksisterende og godt samarbejde, som der var blevet etableret og plejet i ”fredstid”, og derfor vidste parterne, hvem man skulle række ud til, da behovet opstod.
Kommunen valgte at kontakte ABC, fordi vi gennem vores langvarige og etablerede relationer til Blokland, Hedemarken, Albertslund Nord og Kanalens Kvarter har en naturlig indsigt i de tilgængelige faciliteter og kendskab til beslutningsgangene i boligområderne. Og fordi vi vidste, hvem vi skulle have fat i, så var vi også i stand til at rykke hurtigt på opgaven – faktisk fra den ene dag til den anden.

Vi endte med at indtage en koordinerende rolle. ABC hjalp med facilitere kontakten til afdelingsbestyrelserne i boligområderne, som satte beboerhusene i Kanalens Kvarter, Albertslund Nord og Hedemarken til rådighed.

På grund af vores kendskab til beboerhusene, kommunikerede vi med den mobile testenhed og dets personale om deres behov og krav til testcenteret. Det drejede sig f.eks. om åbningstider, rengøring, kødannelse, pauserum til personale samt valg af indgang og udgang. De mobile testcentre har kun inventar og personale med til indenfor i testcentret. De har meget lidt eller ikke noget med til skiltning eller styring af kødannelsen.

Og fordi vi kender og samarbejder med ejendomskontorerne i de forskellige boligområder, kunne vi hurtigt lave aftaler om, at de hjalp til med rengøring, klargøring af lokaler, markeringerne til sikker kødannelse og at få husstandsomdelt flyers om de mobile testcentre.

Vi var altså dem med overblikket, der kunne sørge for prikke de rigtige, så vi sammen kunne få løftet opgaven. Vi havde løbende check-ins med kommunen, ejendomskontor og testenhed på telefon, mail og Teams, for at sikre os, at der var styr på opgaverne, og hvem der havde ansvaret.

Vi har i ABC fortsat den koordinerende rolle, når de mobile testcentre er i de fire almene boligområder, som vi arbejder for, men Albertslund Kommune har i løbet af 2020 og 2021 rykket de mobile testcentre rundt til flere forskellige lokationer i kommunen.

Opgaver på selve dagen

På selve dagen for de mobile testcentre stod vi for at låse op til lokalerne, overlevere nøglen til testpersonalet, forplejning og at der var tydelig skiltning. Da de mobile testcentre var åbne for alle, så kom der også mange borgere, som aldrig havde været i boligområderne før. Det er derfor vigtigt at tænke over skiltning til parkering samt indgang og udgang til testcentret.
Da den mobile testenhed ikke har noget personale med til uden for testcentret, besluttede vi hurtigt sammen med kommunen, at der skulle være en køvagt ved testcenteret. I den første bølge af mobile testcentre trådte ABC til med personale til køvagten, indtil Albertslund Kommune kunne tage over. Sundhedshuset i Albertslund supplerede også med personale. Vi mente, at det var vigtigt, at der var nogen til at guide borgerne og besvare spørgsmål.

Vi så også køvagten som en god mulighed for at lave opsøgende arbejde i boligområderne. De boligsociale medarbejdere havde været hjemsendte i foråret, så vi havde været afskåret fra vores normale relationsarbejde. Vi brugte arbejdet som køvagt til at have en dialog om COVID-19 samt få en fornemmelse for borgernes problemstillinger og behov.
Vi spurgte borgerne, om de vidste, hvordan de fik deres testsvar, og hvad de skulle gøre, hvis de fik en positiv test. Vi informerede folk om muligheden for isolation uden for deres hjem. Vi havde sammen med Sundhedshuset udvalgt informationssedler om COVID-19 på dansk, engelsk, tyrkisk, arabisk og urdu fra Sundhedsstyrelsen, som vi printede og delte ud. I august var der stadig mange førstegangstestede, så vi oplevede mange borgere, der havde spørgsmål og tvivl om processen.

Det var utroligt ressourcekrævende at stille personale til køvagt, og Albertslund Kommune har derfor løbende overtaget den opgave. De har siden oktober lavet et vagtskema med ansatte og frivillige, som dækker køvagten. Vi hjælper til den første åbningsvagt, men ellers supplerer vi blot, hvis der er behov.

 Kommunikation

Albertslund Kommune og ABC har siden marts 2020 samarbejdet om at få formidlet information om COVID-19 samt de mobiletestenheder bredere ud. Vi aftalte med Albertslund Kommune, at vi skulle have fokus på at nå ud til borgerne i vores boligområderne, og så ville de have fokus på kommunikationen til resten af kommunen. Kommunen har videreformidlet information fra Sundhedsmyndighederne og udviklet lokalt tilpasset materiale, som ABC har hjulpet med at få længere ud gennem vores netværk – både i de fire boligområder som den boligsociale helhedsplan dækker, men også resten af BO-VEST’s boligafdelinger i Albertslund.

Vi har med hjælp fra ejendomskontorerne kunne sørge for, at der er kommet information om COVID-19 ud i opgange, vaskerier, i boligområdernes kalender og til husstandsomdeling. Det er de samme netværk, som vi har brugt, når vi skulle sprede budskabet om de mobile testcentre.

Vi har brugt vores facebook-side, hvor vi har oprettet begivenheder for de mobile testcentre, så folk hurtigt og nemt har kunne finde tid og sted. Vi har boostet begivenhederne og delt dem på lokale facebook-grupper, hvor de også er blevet delt bredt. Albertslund Kommune har også brugt deres sociale medier, men har især brugt offentlige institutioner som skoler, børnehaver osv. til at sprede budskabet.

En vigtig og effektiv del af vores kommunikation om COVID-19 er gået gennem lokale nøglepersoner og mund-til-øre-metoden. Gennem det boligsociale arbejde har vi relationer til mange forskellige borgere i boligområderne, så vi har løbende tjekket ind hos dem og spurgt, om de har hørt om de mobile testcentre, og så har vi bedt dem om at dele det i deres omgangskreds.

Vores samarbejde med bydelsmødrene i Albertslund omkring COVID-19 og de mobile testcentre har især været givende. Bydelsmødrene har et utroligt stort netværk i kommunen, og de kan nå ud til nogle af de borgere, som vi har sværere ved at nå. Vi har sendt dem informationssedler og -videoer, som de har delt i deres netværk og slået op på deres facebook-side. De er lokalt kendte og rollemodeller, så når de f.eks. viser, at de tager ned og bliver testet, så opfordrer det andre borgere til at gøre det samme.

Vi oplevede, at informationsmaterialet fra Sundhedsmyndighederne er for langt og kompliceret til, at mange af de borgere, vi kender, læser og forstår det. Der har Albertslund Kommune hjulpet med at tilpasse det og levere nyt professionelt kommunikationsmateriale, der er mere i øjenhøjde. Kommunen har også sat deres professionelle tolke til rådighed, når vi havde information om COVID-19, der skulle oversættes til tyrkisk, urdu og arabisk.

Benspænd og opmærksomhedspunkter

Vi erfarede, at når man flytter testcentre ud i de almene boligområder, så kan der være begrænsninger på tilgængeligheden for ældre og dårlig gående f.eks. på grund af høje dørtærskler, mangel på ramper, usikkert underlag og lange ventetider. Beboerhusene, lokalerne og de omkringliggende arealer er ikke indrettet til et testcenter eller kødannelse, så det vil ikke køre lige så glat som et etableret COVID-19 testcenter. F.eks. er der ved de fleste beboerhuse kun en rampe ved hovedindgangen, men da testcenteret kræver en separat indgang og udgang, kan dette skabe problemer for borgere i kørestole, med rollatorer og som generelt er dårligt gående. Meget af dette kan undgås, hvis man inden åbning tænker tilgængelighed ind planlægning, så man f.eks. kan sørge for mobile ramper.

Vi har hørt om andre boligområder, hvor de har været i stand til at lave en ekstra kø til ældre og dårligt gående. Vi havde ikke faciliteterne eller personalet til at gøre dette, men det er et godt alternativ. Vi forsøgte så vidt muligt at kommunikere, at de etablerede testcentre stadig var det bedste alternativ for ældre og dårligt gående beboere.

Der er flere borgere med intet eller dårligt dansk, som kommer til de mobile testcentre. Dette er kun godt, men vi oplevede udfordringer med at give dem den information, som de havde brug for. Flere af dem var også analfabeter, så det var ikke en hjælp at give dem informationssedler. Vi oplevede, at andre borgere, som talte samme sprog, var villige og gode til at hjælpe. Men hvis I har ressourcerne, så kan det være gavnligt at have personale med forskellige sprogkundskaber – afhængig af kommunens og/eller boligområdets demografi.

Vi oplevede også, at der kan opstå utryghed omkring de mobile testcentre. Ved et af lokationerne lå der f.eks. en børnehave lige ved siden af, og da der var mange mennesker og lang kø til testcenteret, udtrykte flere af forældrene betænksomhed ved testcentret. Her hjælper det dog især at have køvagter, som der kan snakke med bekymrede borgere og styre køren, så den mindst muligt generer og skaber utryghed for det omkringliggende område.

Ekstra

Da Albertslund Kommune i start december havde succes med at nedbringe smitten, og derved falde fra 1. til 32. pladsen over kommuner med højeste incidenstal, blev kommunen og ABC inviteret til at holde et oplæg om deres samarbejde. Mette Gerhardt, leder af Sundhedshuset, og jeg delte ud af vores erfaringer, da KL, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering afholdt et webinar om COVID-19 indsatser blandt etniske minoriteter den 3. december.
Oplægget kan ses her.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *