Albertslund Boligsociale Center og aktive medborgere holdt sammen en matematik sommercamp i slutningen af skolesommerferien i 2021, hvor børn både kunne lave sjove sommeraktiviteter med deres jævnaldrende og få hjælp til matematikken.

Det løb af stablen den sidste uge i skolernes sommerferie, uge 31, hvor vi bød på fem dages gratis sommercamp, hvor der blev lavet matematik om formiddagen og sjove aktiviteter om eftermiddagen. Campen var for børn, der startede i 6. og 7. klasse efter sommerferien.

Sommercampen blev holdt i Albertslund Nord, hvor beboerhuset Bækgården 17 satte rammen om den første halvdel af dagen, inden vi brugte eftermiddagen ude i byen.

Hvorfor en matematik-bootcamp?

I Albertslunds Boligsociale Centers 2021-2024 helhedsplan indgår der læresteder, der skal forbedre lokale folkeskoleelevers skoletrivsel og standpunkt i især matematik og dansk, og understøtte at flere bliver erklæret uddannelsesparate.

Et af de læresteder, som ABC startede i 2021, var Mod på Matematik-konceptet fra BL. hvor børn og unge fra 6.-9 klasse har et ’fagligt fritidsjob’, hvor de øver matematik online på Mod på Matematik-platformen. Vi havde kørt et pilotprojekt inden sommerferien med gode erfaringer, så det var åbenlyst at bygge videre på de erfaringer og redskaber, når vi gerne ville indbygge læring i vores sommertilbud.

Samtidig oplevede vi under og efter COVID-19 pandemien, at børn og unge i boligområderne havde det særlig svært på grund af hjemmeskoling. Både forældre og børn gav udtryk for, at det havde svært at følge med i skolen, og de var bekymrede for børnenes faglige niveau og trivsel. De havde manglet den personlige hjælp i undervisningstimerne og de sociale fællesskaber.

På den baggrund valgte vi at kombinere Mod på Matematik med en sommercamp, så vi kunne lave et tilbud, hvor børnene både kunne få nogle gode sociale oplevelser og styrke deres matematiske evner samt selvtillid i faget lige inden skolestart.

Hvad er Mod på Matematik?

Mod på Matematik er en online læringsplatform udviklet af Area9 Lyceum og BL, hvor børn og unge i 6.-9 kan øve deres matematikfærdigheder.

Der er moduler til hvert klassetrin, der tager udgangspunkt i folkeskolens matematikpensum. Platformen har et adaptivt format, som tilpasser alle øvelserne og forklaringerne til hver eneste elevs faglige niveau. Det betyder, at hvert barn sidder ved deres egen computer og øver matematik i deres eget tempo, og de får tilbudt opgaver og forklaringer ud fra deres matematikevner.

Centralt i Mod på Matematik-konceptet er, at de unge belønnes for deres indsats og ihærdighed. Det er normalt ved kontant belønning ligesom med et lommepengejob. Til sommercampen var deres belønning dog de sociale og sjove aktiviteter, som der var hver eftermiddag. Idéen var at motivere flere børn og unge til at deltage, når de samtidig fik mulighed for sjove og gratis aktiviteter efter matematikken.

Indhold i sommercampen

Vi mødtes hver morgen kl. 9, hvor der var gratis morgenmad og snak til at starte dagen. Derefter blev der øvet matematik fra kl. 10 til kl. 12, og så spiste vi frokost sammen. Når vi havde spist, tog vi ud af huset til en lokal aktivitet i Albertslund.

Programmet bestod af lokale aktiviteter, så børnene lærte deres by og omegn endnu bedre at kende. Vi lavede en blanding af velkendte aktiviteter i byen og nye ting, der kunne udvide deres horisonter. Børnene prøvede både Gokart, at lave graffiti med Albertslund Billedskole, at lave blomsterdekorationer med VOKS, var en tur i Badesøen og i Klatreskoven.

Det var en vigtig balance, at der var matematik om formiddagen, og at vi så lavede sjove aktiviteter sammen om eftermiddagen som belønning. Det holdt børnenes motivation oppe igennem dagen og ugen, selv om de kunne opleve frustration med et problem eller træthed.

Som en del af sommercampen var der flere lokale ildsjæle, der hjalp til. Det var en stor hjælp, at vi havde frivillige fra Cykling Uden Alder, der hjalp med at hente og bringe vores frokost fra Herstedlund skoles cafeteria, og de hjalp med at køre et par af børnene til og fra Badesøen om onsdagen. Vi havde også en lokal folkeskolelærer, der kom og hjalp børnene med matematikken om formiddagen. Torsdag aften holdt vi spisningen for alle børnene og deres familier, hvor fire af forældrene hjalp med at gøre klar og rydde op. Det kan altid betale sig at inkludere og spørge lokalsamfundet.

Benspænd og opmærksomhedspunkter

Her er nogle erfaringer og opmærksomhedspunkter fra vores arbejde til andre, der overvejer at afholde et lignende tilbud.

Samtykkeerklæringer og brugerprofiler

Alle børn og unge under 18 år skal have en underskrevet samtykkeerklæring fra en forælder eller værge, før vi kan oprette en bruger på Mod på Matematik-platformen til dem. I kan finde et eksempel på samtykkeerklæringen her. Det er vigtigt at gøre papirarbejdet så nemt som muligt for forældrene, når de tilmelder deres barn. De kunne enten få tilsendt dokumentet på mail før campen, hvorefter de kunne underskrive det og sende det retur, eller de kunne møde op første dag og skrive under.

Hos andre boligsociale helhedsplaner har brugerprofilerne på Mod på Matematik-platformen været koblet til børnenes eller deres forældres private e-mailadresse. Det kan dog skabe forsinkelser og problemer, hvis de ikke kan finde tilmeldingsmailen eller senere glemmer deres loginoplysninger. Vi valgte derfor at oprette en Mod på Matematik e-mailadresse på Gmail, der efterfølgende blev brugt til at oprette brugerprofiler til alle deltagerne (som forklaret her). Hvert barn fik første dag udleveret en seddel med en e-mailadresse og et kodeord fx modpaamatematik+99@gmail.com og Elefant99, hvorefter de selv tastede deres navn ind i platformen. Derved sikrede vi os, at alle kunne logge ind med det samme, og at vi havde deres login oplysninger, hvis de skulle glemme dem.

Barrierer for deltagelse som fx økonomi, teknologi og transport

Et af opmærksomhedspunkterne for os i planlægningen og rekrutteringen til sommercampen var at fjerne barrierer for deltagelse som fx mangel på teknologi og transport samt økonomi. Disse faktorer måtte ikke være en forhindring for deltagelse, hvis vi gerne ville nå ud til de børn og unge, der havde mest brug for tilbuddet. Hvert barn skulle bruge en computer og et sæt høretelefoner til at øve matematik på den online platform, og de skulle have en cykel, da vi flere af dagene skulle bevæge os rundt til aktiviteter i Albertslund om eftermiddagen. Det var derfor vigtigt, at sommercampen var gratis, og vi tilbød lån af computere og transport til børn, der havde brug for det.

Det krævede, at vi ved tilmelding af hvert barn spurgte ind til deres behov for computere og cykler. Vi endte med, at seks børn skulle låne computere og høretelefoner. Det var muligt at låne seks bærbare computere fra kollegaer i ABC. Det er en god idé at tjekke alle computere og høretelefoner igennem inden den første dag, så man undgår at bruge tid på teknologi problemer.

Tidshorisonten og plan B

ABC søgte penge til sommercampen hos Socialstyrelsens PUF-pulje i marts 2021. Vi fik tildelt penge til projektet i juli. Det betød, at vi af nødvendighed havde skruet ned for størrelsen af projektet under ventetiden, da vi gerne ville holde en sommercamp uanset bevillingen, og skolerne i Albertslund, forældre og børn havde brug for konkret information om program og rammerne for sommercampen, inden skolesommerferien gik i gang.

Vi fik i stedet lov af Socialstyrelsen til bruge de resterende midler på andre mindre læringsforløb for børn og unge efterfølgende.

Rekruttering af deltagere

Målgruppen for sommercampen var børn, der startede i 6. og 7. klasse efter sommerferien. Selv om den online platform indeholder moduler op til 9. klasses pensum, så har vi gennem ABC’s arbejde erfaret, at det er svært at engagere de ældre unge i deres weekender og sommerferie, da de ofte er mere optaget af fritidsinteresser, venner og fritidsjob i den alder. Vi valgte derfor at fokusere på den yngre del af platformens målgruppe.

Vi rekrutterede til sommercampen gennem flere kanaler. Vi lavede en flyer, der blev delt på ABC’s Facebook-side og hjemmeside. Den blev delt på AULA på skolerne i Albertslund, sendt ud i vores netværk gennem Bydelsmødrene og beboere i de forskellige familieaktiviteter, og den blev hængt op og omdelt i boligområderne i ABC-samarbejdet.

Selv om ABC hovedsageligt arbejder i Blokland, Albertslund Nord, Kanalens Kvarter og Hedemarken, så var sommercampen åben for hele byen. Vi vurderede, at flertallet af deltagerne stadig ville være fra de fire boligområder, da vores rekruttering naturligt retter sig mod dem.

I Albertslund Nord brugte vi også et par eftermiddage på at lave opsøgende arbejde ved at banke på døre og fortælle om tilbuddet. Vi oplevede ikke mange tidlige tilmeldinger, så det handlede om at være vedholdende og minde folk om sommercampen igen og igen i ugerne op til start. Det er den opsøgende tilgang der virker, og de fleste af de tilmeldte børn kom gennem ABC’s netværk i boligområderne.

Vi valgte at holde sommercampen i uge 31, da det var den sidste uge inden skolestart, og der derfor ville være flere børn og unge hjemme, da de var kommet hjem fra ferier. Vi oplevede dog stadig, at der var mange familier, som var bookede op med ferieplaner.

Der deltog 12 børn i sommercampen. Vi oplevede, at flere børn meldte sig til i løbet af uge, da de hørte om campen gennem familie eller venner. De havde enten ikke hørt om tilbuddet, eller havde i første omgang ikke troet, det var noget for dem. Vi valgte at være åbne og omstillingsparate, så vi fandt løbende ekstra computerudstyr og transport til de ekstra børn, der kom.

Efter bootcampen

ABC startede et Mod på Matematik-forløb op i september 2021, hvor der hver tirsdag og torsdag kl. 15-17 var åbent i ABC’s lokaler i Hedemarken. Der var flere af de børn og unge, der deltog i sommercampen, der valgte at fortsætte i forløbet. Sommercampen var en god måde at kickstarte indsatsen på, da den tiltrak deltagere og spredte ordet. Flere af børnene fra sommercampen rekrutterede deres venner og klassekammerater i løbet af efteråret.

Similar Posts