Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening renoverer de kommende 5 år for næsten 3 milliarder kr. alene i boligafdelingerne Galgebakken, Solhusene, Hyldespjældet, Nord/Bæk & Fosgården, Blokland og Toften. Det er nu ca. halvandet år siden, at Albertslund Boligsociale Center startede en indsats for, at renoveringsprojekterne også påvirker uddannelses- og beskæftigelsesniveauet positivt i Albertslund. Det er et passende tidspunkt at gøre status.


Hvilke erfaringer vi har gjort os? Hvilke mål har vi nået?

I det forgangne år har vi arbejdet på flere fronter; alle dog med samme formål; at få flere borgere fra Albertslund i uddannelse eller i job samt at understøtte trivslen i de boligområder, der skal renoveres. De forskellige arbejdsindsatser kan ses her: 

Det spænder fra den meget håndholdte en-til-en tilgang til det mere overordnede strukturelle plan, hvor vi eksempelvis har været involveret i at få lærlingeplaner indarbejdet i alle BO-VESTs fremtidige klausuler, når der opstartes nye byggeprojekter.

De forskellige tiltag spiller sammen og understøtter hinanden på bedste vis. På samme vis med vores tætte samarbejde med vigtige aktører – både internt i egen organisation, fra Albertslund Kommune og eksterne samarbejdspartnere som Byg-med-unge alliancen, entreprenører og uddannelsesinstitutioner.

Projektet er finansieret af boligafdelingernes byggesager med støttet af Landbyggefonden, og projektgruppen består af to årsværk fra 2021-2025, fordelt mellem tre medarbejdere; hvoraf de to har en erhvervsfaglig baggrund. Det betyder, at der er to medarbejdere, der også arbejder som halvtid med andre opgaver. Det drejer sig bl.a. om generel vejledning af unge – og som kontaktperson for naboskab & trivsel i et af de boligområder, der står over for en omfattende renovering. Det oplever vi som en fordel, da det giver os et kendskab til boligområdet generelt – og til unge i særdeleshed.

Ekstra fokus på lærlinge hos bygherre

Både VA og AB har længe været fortalere for, at deres byggesager gerne måtte udmønte sig i, at flere lokale kom i beskæftigelse. Det grønne boligforlig med kravet om 14 % lærlinge ud af al lærlingerelevant arbejde, gav den dagsorden endnu mere vind i sejlene. I august 2021 afholdt ABC en workshop med alle de tekniske projektledere og byggeudviklingschefen i BO-VEST samt Byg med Unge alliancen (Bygherreforeningen). Workshoppen resulterede konkret i, at vi sammen med Enemærke & Petersen på Galgebakken og CASA i Solhusene har afprøvet dimensionerings-formel i forhold til, hvor mange lærlinge, der skal være på byggepladsen for at nå kravet fra den grønne boligaftale.

Der er på den baggrund blevet lavet aftaler om, at der udfærdiges lærlingeplaner på alle byggesager, så man løbende ved, hvor mange lærlinge, der skal være på et givent tidspunkt, – og så man som bygherre kan følge udviklingen.

I de første tre renoveringsprojekter har aftalerne været indgået, inden den grønne boligaftale blev vedtaget. Derfor har vores samarbejde med entreprenørerne E&P, CASA og NCC været på ”frivillig” basis. Det ændrer sig fremadrettet. Seniorprojektledere fra Teknisk afdeling i BO-VEST, byggeudviklingschefen fra BO-VEST, ABC men især BO-VESTs jurist har lagt et stort arbejde i at udforme en ny klausul i udbudsmaterialet med fokus på lærlingeindsatsen. Fremadrettet vil både VA og AB stille krav til entreprenørerne om at nå de 14 % lærlinge og indgå i det forpligtende samarbejde med ABC, der beskrives nedenfor. Hvis det ikke overholdes, udløser det dagbøder. Klausulen kan desuden ses som en slags masterplan på lærlingeområdet, der sikrer, at alle byggeprojekter i BO-VEST regi griber opgaven an på samme vis, og giver den det nødvendige fokus. BO-VEST er som bygherre med andre ord trådt længere frem i bussen for at sikre, at flere kommer i job eller uddannelse. Og allerhelst lokale fra Albertslund, når det drejer sig om renovering af boligområder i Albertslund.


Samarbejde – en vigtig del af ABCs DNA:

ABC har altid prioriteret et stærkt samarbejde på tværs af aktører. Dette projekt er ingen undtagelse. Vi har et tæt samarbejde med kommunens Jobcenter og Jobhus. Sidstnævnte er at sidestille med anden aktør, der tilbyder opkvalificeringsforløb, hjælp til CV og jobansøgninger – dog hjemmehørende under Jobcenteret.

De stiller – som en del af den boligsociale helhedsplan – med medarbejdere til ”Har du brug for en snak”, hvor unge kan få rådgivning ift. uddannelse og hjælp til at finde en læreplads, praktikplads eller et fritidsjob. Ligeledes arbejder vi sammen med Jobhuset i en fremskudt indsats; Åben vejledning, der en gang om ugen tilbyder hjælp til jobsøgning især møntet på målgruppen plus 25 år. Alle kan komme ind fra gaden, uden på forhånd at have en aftale.

Som det foregående viser, så arbejder vi tæt sammen med projektlederne fra Teknisk afdeling i BO-VEST. Det har været guld værd at kunne trække på deres ekspertise og velvillighed i projektet.

Sidst, men ikke mindst, har vi holdt møde med alle afdelingsbestyrelser i de berørte boligafdelinger. I modsætning til den boligsociale helhedsplan, hvor ABC arbejder i 4 boligafdelinger, dækker projektet her 10 afdelinger, hvoraf de fleste ikke er afdelinger, hvor ABC har haft andre indsatser – hvorfor vi ikke har det samme kendskab til områderne. Vi ønskede derfor at høre mere om, hvad der rører sig i deres boligområde, udfordringer i forhold til renoveringen – og ønsker om hjælp fra vores side.

Vi er blevet taget godt imod, og det har eksempelvis udmøntet sig i, at boligsocial koordinator Lam sidder på ejendomskontoret i Galgebakken en gang om ugen og hjælper med konkrete beboerforespørgsler om hjælp til midlertidige adresseændringer. Ingrid deltager på alle byggemøder i Blokland. Ligeledes har vi startet to pilotprojekter ift. understøttelse af udsatte beboere. Det vil blive beskrevet mere detaljeret nedenfor under Tryghed & Trivsel afsnittet.

”Har du brug for en snak” har i foråret fået lov til at være i Solhusene hver 14. dag i CASAs skurby. Det gør, at unge kommer på selve byggepladsen, og at der er opstået et rigtig godt samarbejde mellem Lam fra ABC og byggeledelsen, der gør, at mange ting glider lettere.

Mere hype om erhvervsuddannelserne

Vi oplever, at det lige nu frem for alt er interessen for erhvervsuddannelserne blandt de unge – og deres forældre – der skal styrkes, hvis byggefagene skal kunne få arbejdskraft i fremtiden. Vi har derfor startet en podcast, der sætter fokus på fordele og ulemper ved en uddannelse og karriere inden for byggefagene. Du kan høre ‘Mo og Lam’ her eller der, hvor du normalt finder dine podcasts. 

Lam har siden oktober 2021 siddet sammen med vejlederen på Herstedøster Skole som en del af erhvervsvejledningen. Vi opstarter det samme på Herstedlund skole i efteråret 2022. Formålet er, at de unge møder nogen, der er uddannet håndværker, og som kan tale varmt for de muligheder, som uddannelserne rummer. Vi tror, at det gør en forskel.

I samarbejde med Herstedøster Skole og Byg-med-unge-alliancen kører vi ”Åben byggeplads”, hvor vi har besøgt byggepladser og hjulpet unge fra 9. klasse til praktikpladser hos lokale håndværkere og hos nogle af de underentreprenører, der arbejder på de store renoveringsprojekter. Ligeledes med fritidsjobs. Læs om, hvordan det gik, da vi var på besøg på byggeplads i Rødovre.

1. juni 2022 startede Jobplaneten Albertslund – fra fritidsjob til faglært. Projektet er et 4-årigt projekt med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Det bygger videre på ovenstående erfaringer og kontakter, og booster erhvervsuddannelserne blandt unge i Albertslund yderligere blandt andet gennem et endnu tættere og langt mere omfattende samarbejde mellem skolerne og ABC og opstart af en årlig byggefestival.

Renoveringsteamet får dermed fremadrettet også til opgave at udvikle på fritidsjobs inden for byggebranchen i samarbejde med entreprenører på renoveringsprojekterne. Det er der ikke tradition for, så vi skal tænke i nye baner.

Lærlingeindsats

Som beskrevet ovenfor har BO-VEST for fremtiden en klausul i alle udbud, der sikrer, at lærlingeindsatsen har høj prioritet; at der udfærdiges lærlingeplaner, og at entreprenørerne samarbejder med ABC. Konkret betyder det, at vi afholder et lærlingemøde, hvor totalentreprenøren samler alle underentreprenører.

Her orienteres de om, at indsatsen for at få flere lærlinge har høj prioritet hos bygherre. De får kendskab til de seneste nye typer af uddannelsesmodeller på NEXT/TECH, hvordan vi fra ABC kan hjælpe med kontakt til lokale lærepladsansøgere og støtte op om lærlingen, hvis det er nødvendigt.

Sidst men ikke mindst vælger hver underentreprenør en kontaktperson, som ABC kan tage direkte fat i; så vi derved undgår en flaskehals hos byggechef eller projektleder hos bygherren.

Vi har afholdt to lærlingemøder på henholdsvis Galgebakken og Solhusene. Det næste bliver i Hyldespjældet i oktober 2022. Begge steder er indsatsen blevet hilst velkommen, – og de har taget positivt imod vores henvendelser og bud på lærlinge/praktikanter.

Frafald fra erhvervsuddannelserne er et stort problem. Det ønsker vi at adressere ved at lave Lærlinge-caféer, en slags erfagruppe, hvor lærlingene på byggepladsen kan mødes hver 6. uge. Her får de øget viden om byggesagen, arbejdssikkerhed, og mulighed for at vende deres hverdag som lærling m.m. På begge byggesager blev dette forslag også positivt modtaget, og alle underentreprenører bakkede op. Den første lærlinge-café er afholdt, og her efterspurgte lærlingene især mere teknisk viden på tværs af fag. 

 Rekruttering af lærlinge

Gennem vores førnævnte vejledning ”Har du brug for en snak?”, erhvervsvejledningen i skolerne, jobcenteret og vores kontaktpersoner i boligområderne – har vi en bred kontaktflade, som er vigtig for at komme i kontakt med unge/voksne, der gerne vil have en læreplads. Nogle unge har bare brug for, at vi formidler kontakten til en mester. Og som konjunkturerne er pt. er det muligt at finde gode lærepladser til dem.

En af de problemstillinger, som vi har mødt det forgangne år er imidlertid, at en del af dem, som vi får kontakt til – ikke er klar til at indgå i en lærlingeforløb. Derfor har vi gennem godt et halvt år afprøvet, ”Sjakket”, en slags ”prøvebane”, hvor en gruppe unge sammen med Mohammed fra vores team har malet og indrettet tomme lokaler – så de kan bruges som et ”fødselsdagslokale” til brug for beboerne, indtil renoveringen starter. Initiativet gjorde en forskel for de implicerede, men var også meget ressourcetungt, fordi målgruppen viste sig at være meget længere væk fra arbejdsmarkedet, end vi havde forestillet os. Det beslaglagde en fuldtidsmedarbejder fra ABC. Vi arbejder fremadrettet på, at idéerne bag, bliver videreført i et andet regi – gerne så det forankres hos et lokalt firma. Læs evt. mere om Sjakket i BO-VEST beboerblad.

Vi har husstandsomdelt en folder i Galgebakken, hvor vi opfordrer beboerne til at kontakte os, hvis de søger en læreplads eller arbejde. Vi har kontaktet uddannelsesvejlederne på NEXT og Tech, der har fået vores materiale, så de kan fortælle elever fra Albertslund, at der er en ekstra mulighed for at få hjælp til at finde en læreplads. Flere har henvendt sig på den konto. Vi havde også håbet på at kontakte alle dem, der tidligere er sprunget fra en erhvervsuddannelse efter at have afsluttet grundforløb, direkte, men det kunne desværre ikke kan lade sig gøre pga. GDPR-lovgivningen.

 Tryghed & Trivsel

I det forgangne år er vi flere gange stødt på problemer med udsatte beboere, hvor hygiejnetilstanden i deres lejligheder er dårlig: I nogle tilfælde så dårlig, at entreprenører ikke vil gå ind og udføre det nødvendige arbejde i den pågældende lejlighed. Ofte er det beboere med komplekse problemstillinger, og som derved hører hjemme i forskellige kommunale afdelinger; og derved kan gøre sagsbehandlingen langvarig.

Vi fik et møde i stand mellem BO-VEST, boligselskabernes økonomiske rådgivere og repræsentanter fra de berørte afdelinger i Albertslund Kommune for at høre, om vi kunne gøre sagsbehandlingen hurtigere, og om vi  ved fælles hjælp kunne bakke op om denne type beboere, der bliver klemt i renoveringssagerne, og som i værste fald kan forsinke byggeriet, hvis lejemålene enten ikke er fraflyttet til tiden eller som tidligere nævnt er så uhygiejniske, at håndværkerne ikke vil gå ind – og byggesagen går i stå, indtil en løsning er fundet.

Vi fik afklaret, at det er visitationen og kun visitationen, som er ”indgangen”. De afgør, hvor sagen hører hjemme. Økonomisk hjælp til hovedrengøring med mere er kun gennem ansøgning om en engangsydelse. Andre ønsker fra vores side ift. at kunne være på forkant, – og hjælpe denne målgruppe af beboere, er desværre ikke muligt fra kommunens side pga. GDPR lovgivningen. Derfor har vi besluttet at afprøve en anden tilgang via to pilotprojekter i henholdsvis Blokland og Hyldespjældet.

Begge afdelinger har ejendoms-funktionærer, der er udviklingsparate, og som har et stort kendskab til deres boligområde. Dette kendskab samkører vi med den viden, som den økonomiske beboerrådgiver, og boligsociale medarbejder har – samt en registrering af, hvem der ikke svarer på henvendelser fra genhusningsteamet/ej heller kommer til informationsmøder. Disse beboere opsøger boligsocial koordinator Ingrid og økonomisk beboerrådgiver Laura evt. med hjælp fra ejendomsfunktionærerne, hvis de har en god relation til vedkommende. Målet er at opnå en kontakt til den pågældende beboer på et tidligere tidspunkt, så vi kan nå at iværksætte de tiltag, der skal til for at byggesagen kan rulle – og sidst men ikke mindst, at det foregår i et tempo, som ikke føles som et overgreb på beboeren.

Et af vores succeskriterier i projektet som helhed er, at vi hvert år afprøver nye tiltag i skiftende boligafdelinger. Det første år var Galgebakken vores pilotprojekt ift. lærlingeplaner og klausuler. Dette år er det dette tiltag i forhold til udsatte beboere, som vi afprøver sideløbende med, at vi selvfølgelig fortsætter lærlingeindsatsen. Næste pilotprojekt bliver social beskæftigelse.

Fem pointer fra året, der gik

  • Vi har måttet sande, at konjunkturerne har ændret sig de sidste par år, og at de unge/voksne, der mangler en læreplads eller et arbejde i dag, er længere væk fra arbejdsmarkedet, end da vi planlagde projektet. Det kræver mere af os – og det kræver mere af entreprenørerne at få dem i gang med en uddannelse. Ved etablering af ”Sjakket” har vi prøvet at løse det problem. Det har ikke fundet sin endelige form endnu, men etablering af en ”læringsbane” mener vi, kan være med til at bane vejen frem for flere.
  • Hav tålmodighed; ændringer tager tid. Men hav heller ikke for meget tålmodighed; for så sker der ikke noget.
  • Dyrk nyt land. Tænk i alternativer. Tænk i pilotprojekter; så glider mange ting lettere.
  • Vær på byggepladsen i det omfang, der kan lade sig gøre; lær din projektchef og håndværkere at kende: Der er mange dagsordner på en byggeplads. Vores har medvind, fordi der er mangel på arbejdskraft, men derfor har samarbejdet med os alligevel ikke første prioritet hos entreprenørerne. Det gør de personlige relationer endnu vigtigere. Der, hvor de spiller, lykkes flere ting.
  • Tænk i samarbejde og tænk så endnu engang på mere samarbejde på tværs af sektorer.

DATA boks:

I perioden fra 1. januar 2022 til september 2022 er resultaterne fra vores to vejledningsindsatser samt kontakten til byggepladser/erhvervslivet generelt i Albertslund således:

  • Den åbne vejledning har vejledt 54 voksne; 3 er kommet i fuldtidsbeskæftigelse, 1 i flexjob og 2 er kommet i uddannelse.
  • I ”Har du brug for en snak” er resultatet: 8 har været gennem et skolepraktik forløb, 22 i fuldtidsjob, 12 har fået en læreplads. 22 i fritidsjobs, 5 i videreuddannelse. 15 er blevet meldt ind på en erhvervsuddannelse. Vi har haft 40 unge med til SKILLS og på byggepladsbesøg. 76 besøg hos Lam og Gitte, som står for tilbuddet.
  • I denne sammenhæng er det værd at have med i tankerne, at ifølge Landsbyggefondens Almene Potentialeberegner, så sparer Albertslund Kommune 137.000 om året, hvis en beboer fra eksempelvis Hedemarken går fra kontanthjælp til fuld beskæftigelse; samme beboer opnår en indkomst, der er 195.000 højere end kontanthjælp.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *